STATUT SOUTĚŽE


 

CÍL:
Cílem je získat nezávislý pohled na kvalitu výuky architektury a designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

POŘADATEL:
Soutěž je pořádána Spolkem posluchačů architektury (SPA) při FA ČVUT.

SOUTĚŽ:
Soutěž je vypisována v zimním semestru a probíhá ve všech třech studijních oborech FA ČVUT. Je rozdělena do okruhů: architektura (pro obory A+U a KA) a design (pro obor Průmyslový design). V každém okruhu probíhá ve dvou kategoriích - nejlepší projekt a nejlepší atelier. Soutěže se automaticky účastní každý řádný student FA ČVUT, který v daném semestru odevzdá a vystaví ateliérový projekt včetně týmových projektů. Ze soutěže jsou vyloučeny diplomní projekty, projekty v rámci předmětů prvního ročníku a projekty členů SPA, kteří jsou přítomni při hodnocení projektů porotou.

Soutěž probíhá čtyřkolově.

1. KOLO:
Porota si prohlédne všechny vystavené projekty a vybere z nich libovolný počet do dalšího kola.
2. KOLO:
Ze všech prací porota vybere maximálně 20 nominovaných projektů – širší nominace.
3. KOLO:
Z širší nominace vybere porota nominované projekty. Porota zároveň vybere nominované ateliéry.
4. KOLO:
Porota ocení maximálně 1 nejlepší projekt a 1 nejlepší ateliér v oboru architektura a maximálně 1 nejlepší projekt a 1 nejlepší ateliér v oboru design.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ:
Autor nominovaného projektu a nominovaný ateliér (vedení ateliéru a studenti) předáním soutěžních podkladů pořadateli soutěže (poster, autorský text a další dle dohody s pořadateli soutěže) souhlasí s evidencí osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, pořadatelem soutěže a souhlasí s prezentací svých projektů spolu se svým jménem a příjmením v rámci soutěže a v dalších výstupech souvisejících se soutěží.

VÍTĚZ:
Vítězné projekty a ateliéry jsou utajeny až do předání ceny. Porotci a organizátoři jsou do té doby vázáni slibem mlčenlivosti.

TERMÍNY:
Hodnocení probíhá vždy v týdnu po odevzdání projektů za daný semestr. Výstava nominovaných projektů a vyhlášení vítězů proběhne v průběhu následujícího semestru.

CENY:
Cenou pro vítěze je soška „Olověný Dušan“. Další ohodnocení je každoročně stanoveno pořadatelem na základě získaných prostředků.

POROTA:
Každý obor má svou vlastní porotu, která se vždy skládá z osobností toho roku nepůsobících na FA ČVUT. Architekturu hodnotí porota o pěti či šesti členech a design porota tříčlenná. Členství v porotě není možné ve dvou po sobě jdoucích ročnících soutěže. Pro hodnocení je nutná účast minimálně čtyř porotců v okruhu architektura, respektive dvou porotců v oboru design.

STATUT SOUTĚŽE:
Změna statutu soutěže je možná. Ke schválení rozhodnutí o změně statutu je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 členů SPA přítomných na valné hromadě SPA. Změny jsou projednávány na základě připomínek z řad členů SPA či na základě žádosti poroty.ORGANIZACE


produkce: SPA (Spolek posluchačů architektury) www.spa-fa.cz
produkce streamu: Vertical Production
grafika: Zdeněk Růžička
moderátoři: Hana Řičicová a Vít Svoboda

Na přípravě celého Olověného Dušana 22 se podíleli:
Kája Suchá, Filip Chládek, Barbora Šmejkalová, Dan Krupka, Eliška Barešová, Lucie Krejčová, Martin Sýkorský, Maty Havelková, Martin Tabery, Nikola Beková, Ondřej Kobza, Robert Rössler, Tereza Vránková, Václav Holuša, Zuzana Purmová, Aneta Kůšová, Alexey Kotegov, Jan Stuchlík, Johana Trojanová, a další.

Bez těchto lidí by žádný Dušan letos nebyl. Děkujeme všem, jsme dojati.