STATUT SOUTĚŽE


 

CÍL:
Cílem je získat nezávislý pohled na kvalitu výuky architektury a designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

POŘADATEL:
Soutěž je pořádána Spolkem posluchačů architektury (SPA) při FA ČVUT.

SOUTĚŽ:
Soutěž je vypisována v zimním semestru a probíhá ve všech třech studijních oborech FA ČVUT. Je rozdělena do okruhů: architektura (pro obory A+U a KA) a design (pro obor Průmyslový design). V každém okruhu probíhá ve dvou kategoriích - nejlepší projekt a nejlepší atelier. Soutěže se automaticky účastní každý řádný student FA ČVUT, který v daném semestru odevzdá a vystaví ateliérový projekt včetně týmových projektů. Ze soutěže jsou vyloučeny diplomní projekty, projekty v rámci předmětů prvního ročníku a projekty členů SPA, kteří jsou přítomni při hodnocení projektů porotou.

Soutěž probíhá čtyřkolově.

1. KOLO:
Porota si prohlédne všechny vystavené projekty a vybere z nich libovolný počet do dalšího kola.
2. KOLO:
Ze všech prací porota vybere maximálně 20 nominovaných projektů – širší nominace.
3. KOLO:
Z širší nominace vybere porota nominované projekty. Porota zároveň vybere nominované ateliéry.
4. KOLO:
Porota ocení maximálně 1 nejlepší projekt a 1 nejlepší ateliér v oboru architektura a maximálně 1 nejlepší projekt a 1 nejlepší ateliér v oboru design.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ:
Autor nominovaného projektu a nominovaný ateliér (vedení ateliéru a studenti) předáním soutěžních podkladů pořadateli soutěže (poster, autorský text a další dle dohody s pořadateli soutěže) souhlasí s evidencí osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, pořadatelem soutěže a souhlasí s prezentací svých projektů spolu se svým jménem a příjmením v rámci soutěže a v dalších výstupech souvisejících se soutěží.

VÍTĚZ:
Vítězné projekty a ateliéry jsou utajeny až do předání ceny. Porotci a organizátoři jsou do té doby vázáni slibem mlčenlivosti.

TERMÍNY:
Hodnocení probíhá vždy v týdnu po odevzdání projektů za daný semestr. Výstava nominovaných projektů a vyhlášení vítězů proběhne v průběhu následujícího semestru.

CENY:
Cenou pro vítěze je soška „Olověný Dušan“. Další ohodnocení je každoročně stanoveno pořadatelem na základě získaných prostředků.

POROTA:
Každý obor má svou vlastní porotu, která se vždy skládá z osobností toho roku nepůsobících na FA ČVUT. Architekturu hodnotí porota o pěti či šesti členech a design porota tříčlenná. Členství v porotě není možné ve dvou po sobě jdoucích ročnících soutěže. Pro hodnocení je nutná účast minimálně čtyř porotců v okruhu architektura, respektive dvou porotců v oboru design.

STATUT SOUTĚŽE:
Změna statutu soutěže je možná. Ke schválení rozhodnutí o změně statutu je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 členů SPA přítomných na valné hromadě SPA. Změny jsou projednávány na základě připomínek z řad členů SPA či na základě žádosti poroty.ORGANIZACE

produkce: SPA (Spolek posluchačů architektury) www.spa-fa.cz
produkce streamu: CAMP https://praha.camp
koordinace: Eliška Chrtková, Dominik Zastávka, Tereza Vránková, Emma Wald
finance: Eliška Chrtková, Robert Rössler
PR: Oksana Džabarjan
management poroty: Tereza Vránková, Eliška Chrtková
management nominovaných: Martin Sýkorský
grafická identita OD 2021: Pavel Tichoň
web: Emma Wald, Pavel Tichoň
moderátor: Prokop Leichter
dramaturgie online přenosu: Eliška Chrtková, Dominik Zastávka, Emma Wald

Děkujeme všem, kteří se na Olověném Dušanovi podíleli!
Díky!